Eind 2023 zal in ZGT worden gestart met de VITAAAL studie. VITAAAL is een prehabilitatie-interventie voor mensen die een grote vaatoperatie ondergaan. Het doel van VITAAAL is om mensen fitter de operatie in laten gaan, zodat ze ook gezonder de operatie uitkomen.

Prehabilitatie met VITAAAL

Het hebben van diabetes type 2 is ongunstig voor het herstel na grote operaties. Daarom is het belangrijk dat mensen zo gezond mogelijk de operatie ingaan. Het fitter maken van mensen voor een operatie wordt prehabilitatie genoemd. Prehabilitatie kan leiden tot minder complicaties en een kortere opnameduur in het ziekenhuis. In het VITAAAL project ontwikkelt ZGT een prehabilitatie-interventie, waarbij gebruik wordt gemaakt van leefstijlmonitoring, continue glucosemonitoring en coaching. In VITAAAL worden deelnemers begeleid door een verpleegkundig specialist. Tijdens de contactmomenten met de verpleegkundig specialist worden de doelen en de gemeten waarden besproken. Dit alles met als doel dat de patiënt gezonder de operatie ingaat.

De Diameter in VITAAAL

In de VITAAAL interventie wordt gebruik gemaakt van de Diameter. De Diameter wordt ingezet voor het monitoren en digitaal coachen van leefstijl op het gebied van beweging en voeding. Tijdens de VITAAAL studie zal ook een module worden gemaakt over medicatiegebruik. Deze zal op termijn ook beschikbaar worden in de Diameter voor mensen die meedoen aan de VITAAAL studie.

Ontwikkelen, verbeteren en evalueren

Nicole Oosterom, verpleegkundig specialist en PhD student, heeft een belangrijke rol in het VITAAAL project. Deze eerste studie zal met een klein aantal deelnemers en in drie fasen worden uitgevoerd. Nicole zal de studie coördineren.

De VITAAAL studie zal in drie fases verlopen. In iedere fase wordt de VITAAAL interventie geëvalueerd en verbeterd op basis van patiëntervaringen. Na aanpassingen in de VITAAAL interventie zullen deelnemers in de daarop volgende fase de aanpassingen evalueren waarop de interventie weer verbeterd wordt. Na afronding van het pilotonderzoek zal VITAAAL verder worden ontwikkeld en onderzocht worden in meerdere ziekenhuizen in Nederland.